SER-Advies: Verbreding draagvlak cao-afspraken

23-08-2013

De SER heeft vanochtend unaniem een advies vastgesteld over verbreding van het draagvlak voor cao-afspraken. Conclusie is dat er op dit moment voldoende draagvlak is. Het cao-stelsel is van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Met het oog op de toekomst is het wel nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de cao (verder) te vergroten en vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een cao. Het is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Flexibel instrument

Voor de relevantie van de cao – en daarmee ook voor het draagvlak – is nodig dat de cao rekening houdt met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de toenemende individualisering en flexibilisering.
De flexibiliteit van het cao-instrument stelt partijen hiertoe ook in staat. In het recente verleden heeft dit geleid tot het inbrengen van nieuwe onderwerpen zoals persoonlijke scholingsbudgetten, inspanningen voor duurzame inzetbaarheid, erkenning van verworven competenties en ‘van werk naar werk’-trajecten. Daarbij is in bijna alle cao’s maatwerk mogelijk.

Orgineel bericht SER