Naar één cao voor de gehele uitgeverijsector

In 2012 hebben cao-partijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raam-cao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao-afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012 en is uitgevoerd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken cao-partijen (FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, de Unie, NVJ, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf).

De verkenning heeft geleid tot een ontwerp-tekst voor een raam-cao. Met de term raam-cao wordt bedoeld: een cao die voor elke onderneming in de uitgeverijsector een algemeen bruikbaar arbeidsvoorwaardenkader schept, maar die daarnaast aan de onderneming veel ruimte laat om eigen beleid te maken en aan de individuele werknemer ruimte biedt om zijn arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk naar keuze in te richten (maatwerk).
Het project raam-cao is door de paritaire studiecommissie in april 2013 afgesloten met een eindrapport.

De ontwerp-cao bevat een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector. Waar verbijzondering gewenst is voor specifieke beroepsgroepen (zoals bijvoorbeeld journalisten), kunnen afwijkende of aanvullende arbeidsvoorwaarden worden afgesproken.

De tekst van de raam-cao (de zgn. “CAO voor het Uitgeverijbedrijf”) is nog niet in zijn geheel door alle partijen vastgesteld. Dat betekent dat er nog inhoudelijke afstemming over een aantal onderwerpen plaatsvindt aan de cao-onderhandelingstafel. Het eindrapport en de ontwerp-tekst van de cao tekst liggen nu bij alle betrokken cao-partijen. Conform de afspraken, gemaakt in de cao’s 2012 en herbevestigd in 2013, zal het overleg met alle betrokken cao-partijen over de gehele tekst van de cao van start gaan. Het overleg staat gepland in mei 2014. Alle partijen kunnen hierbij nog punten van bespreking inbrengen.

Het streven is om de raam-cao af te sluiten met als ingangsdatum 1 januari 2015.

Ga naar het online artikel