Gezond je AOW- of pensioenleeftijd halen

Binnen veel projecten gericht op Duurzame Inzetbaarheid zijn oudere medewerkers een belangrijke doelgroep. Hoe zorgen we met elkaar dat medewerkers gezond en vitaal kunnen doorwerken tot hun AOW of pensioenleeftijd?

De Tweede Kamer stemde eind november 2020 in met een aantal regelingen voor vervroegd uittreden en verlofsparen. Dit betekent dat werkenden met minder fiscale drempels eerder kunnen stoppen met werken.

Voor mensen met een zogenaamd zwaar beroep is doorwerken tot de AOW-leeftijd niet altijd haalbaar. Soms hebben medewerkers behoefte om de laatste jaren op een andere manier aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld vanwege hun gezondheidssituatie. Niet alle werkgevers hebben extra geld of middelen om oplossingen te kunnen bieden.
Dit speelt bij sectoren waarin relatief veel werk is dat als zwaar wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld havens, bouw, vervoer, metaal en zorg. Maar ook bij sectoren met relatief veel kleine en middelgrote werkgevers die problemen hebben met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden.

Sociale partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg subsidie aanvragen voor projecten met als doel:
– het duurzaam inzetbaar houden van werkenden,
– het faciliteren van langer doorwerken,
– het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing,
– het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op het inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen.

De tijdelijke subsidieregeling biedt sociale partners in sectoren ruimte om eventuele knelpunten die optreden bij afspraken voor eerder uittreden te beperken.

De sectoren kunnen afspraken maken om eerder uittreden mogelijk te maken, zodat werkgevers geld ontvangen om werknemers die dat nodig hebben een uitkering aan te bieden om eerder uit te treden. De tijdelijke subsidieregeling moet eraan bijdragen dat werkgevers en werkenden zich vanzelfsprekend bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Activiteiten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel gaan vormen van personeelsbeleid en bedrijfsprocessen.

Iselect werkt met sectoren de projecten en plannen graag uit. We kunnen de subsidieaanvraag voorbereiden en regelen. Samen met de professionals in de sector werken we vervolgens de projecten uit en rapporteren we consequent zodat eindverantwoording geen probleem is.

Heeft u al allerlei initiatieven lopen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid, maar wilt u het bovenstaande onderwerp de komende tijd meer aandacht gaan geven? Schroom dan ook niet om contact op de te nemen.

Wij denken graag met u mee.